ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

 

 

 

 

 

 

                ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

 

 

 

 

                ГОДИШЕН

                ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,

 

                ПРИДРУЖЕН С

 

                ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

                И

                ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

                КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание:

 

Годишен доклад за дейността 3 стр.  
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
на Съвета на директорите за 2021 година 25 стр.  
Доклад на независимия одитор 30 стр.  
Финансови отчети към 31 декември 2021 година 38 стр.  
Приложения към финансовите отчети 43 стр.  

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишен доклад за дейността

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

 

Обръщение на Ръководството

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Изминалата 2021 година е поредната успешна финансова година от реалното функциониране на Трансинвестмънт АДСИЦ (Дружеството), след получаване на лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на сделки като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания през пролетта на 2006 година. През този период ние успяхме да приложим успешно бизнес модела си в областта на инвестициите във вземания по кредити, възникнали в процеса на използване на кредитни карти. За това време издадохме и пласирахме пет облигационни заема с равностойност на 27,000 хил. лв., които същевременно погасихме в срок. През настоящия отчетен период дружеството инвестира само средства от собствения си капитал. Към 31 декември 2021 година общата балансова стойност на активите е в размер на 1,274 хил. лв., от които 79.36% са закупени краткосрочни вземания, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти. За 2021 година Трансинвестмънт АДСИЦ отчита печалба в размер на 23 хил. лв.

 

На този етап от дейността си ние нямаме съществена пряка или косвена конкуренция. Дружествата, инвестиращи във вземания в България, са ограничен брой и оперират в сравнително тесен пазарен сегмент. В този смисъл Трансинвестмънт АДСИЦ е сред водещите дружества. Ние считаме, че през този период Дружеството успява да докаже ефективността от дейността си, като същевременно поддържа доверието от страна на инвеститорите в издадените от него ценни книжа.

 

Международните дългови пазари естествено се повлияха от мерките, предприети от централните банки за предотвратяване на последствията от пандемията, предизвикана от вирусната инфекция COVID-19. Свръхликвидността, поддържана от програмите за изкупуване на облигации правокира апетита на инвеститорите към поемането на повече риск и повиши интереса и към корпоративните дългови ценни книжа. Същевременно, наблюдаваните бюджетни и корпоративни дисбаланси, неминуемо ще доведат до необходимост от завишаване на критериите при оценка на рисковете. Българският облигационен пазар не последва тренда на повишен апетит към нови емисии. Единствено държавните ценни книжа винаги намираха купувачи и доходностите по тях достигнаха рекордно ниски стойности. Комбинация от фактори въздейства на инвеститорския интерес и възможностите за достъп до заемни средства чрез издаване на нови облигационни заеми остават силно ограничени.

 

Нашите прогнозни експертни оценки за възможностите за привличане на нов дългов капитал в краткосрочен план остават предпазливи. На този етап, продължаваме да считаме, че условията при които нов заем може да бъде пласиран не са атрактивни. Съществуващият брой на потенциалните инвеститори продължава да е силно ограничен, като част от основните участници изцяло са пренасочили инвестициите си към ниско рискови и ниско доходни инвестиции в ДЦК и банкови депозити. Лихвените нива за българските корпоративни облигации остават относително високи. В същото време, предлагането на подходящи за инвестиции вземания по потребителски кредити, както и револвиращи кредити, свързани с кредитни карти, е силно ограничено. При тази пазарна конюнктура ние преценихме, че стратегически по-правилно е да елиминираме финансовия си ливъридж и да изчакаме нормализирането на пазара на корпоративни дългови ценни книжа. Размерът на инвестициите ни е съобразен с размера на собствения капитал на дружеството, съответно очакванията ни за печалбата през следващите отчетни периоди е за съизмеримост към постигнатото през 2021 година. Отчитаме, че в тази нестабилна пазарна среда сме погасили изцяло и в срок всичките си задължения по издадените пет облигационни заема, което нарежда дружеството в списъка на изрядните платци и се надяваме този факт да бъде взет предвид от инвеститорите при подходящи условия.

Считаме, че сегашната ни инвестиция в съвкупност от вземания, финансирана със собствени средства, ще осигури покриването на оперативните разходи на дружеството и генериране на положителен финансов резултат.

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

 

Ръководството на Дружеството ще следи внимателно развитието, както на българския корпоративен дългов пазар, така и на възможностите за увеличаването на акционерния капитал, чрез издаването на нови акции и ще се възползва от конкретна пазарна ситуация и благоприятни тенденции, като по този начин ще позволи в средносрочен и дългосрочен план на широк кръг от инвеститори да споделят, както рисковете, така и печалбите от дейността в сектора на секюритизацията.

 

Настоящият доклад за дейността е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 23 март 2022 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Асенов Станчев

Изпълнителен директор

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

Профил на дружеството

 

Трансинвестмънт АДСИЦ е учредено на проведеното на 10 август 2005 година учредително събрание и е вписано в търговския регистър на СГС на 1 септември 2005 година. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в град София, район Оборище, ул. Силистра № 8. Дружеството няма регистрирани клонове.

 

Дружеството е учредено с капитал в размер на 500 хил. лв., последващо увеличен до 650 хил. лева чрез издаване на нови 150 хиляди акции, разпределен в 650 хиляди безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка.

 

Трансинвестмънт АДСИЦ започва да извършва дейност след издаване на лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на сделки като дружество със специална инвестиционна цел. Основният предмет на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупко-продажба на вземания, отговарящи на критериите, посочени в Устава или в съответните проспекти за публично предлагане на ценни книжа на Дружеството. Намеренията на Дружеството са да инвестира основно в съвкупности от вземания, които са резултат от използването и разплащането с кредитни карти. На практика тези разплащания представляват необезпечени краткосрочни кредити със сравнително висока доходност.

 

Разпоредбите на ЗДСИЦДС ограничават дейността на Дружеството единствено до инвестиции във вземания. То не може да извършва пряко съпътстващите инвестиционния процес дейности, като оценяване на вземанията, тяхното събиране и обслужване. С оглед спазване разпоредбите на ЗДСИЦДС, Трансинвестмънт АДСИЦ е договорило изпълнението на горепосочените дейности с външни обслужващи дружества с подходящ опит и ресурси за извършването на тези дейности. С цел гарантиране интересите на инвеститорите, всички парични средства на Дружеството се съхраняват в банка-депозитар, която контролира съответствието на всички плащания от името на Дружеството с разпоредбите на приложимото право, Устава и потвърдените от Комисията за финансов надзор проспекти за публично предлагане на неговите ценни книжа (акции и облигации).

 

В съответствие с разпоредбите на ЗДСИЦДС и Устава на Трансинвестмънт АДСИЦ, основните източници на финансиране дейността на Дружеството са постъпленията от емитиране на дялови и дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар. Задълженията на Дружеството по емитираните дългови ценни книжа се обслужват от паричните потоци, генерирани от закупените вземания. Дружеството може да ползва банкови кредити за придобиване на вземанията, както и банкови кредити за изплащане на лихви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

Преглед на дейността

 

1. Анализ на пазарната среда*

 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. глобалните конюнктурни индикатори сигнализираха за забавящ се темп на възстановяване на световната икономическа активност, като предварителните данни за януари 2022 г. за някои от водещите икономики, като САЩ, еврозоната, Япония, Обединеното кралство и Австралия показват допълнително влошаване на икономическата обстановка. Разпространението в глобален мащаб на варианта „омикрон“ на вируса SARS-CoV-2 доведе до по-съществено забавяне в началото на 2022 г. на икономическата дейност в сектора на услугите. През последното тримесечие на 2021 г. глобалната инфлация нарасна съществено на годишна база както в развитите икономики, така и в икономиките с нововъзникващи пазари. Основен фактор за повишението на инфлацията беше поскъпването на енергийните продукти, както и продължаващо нарастване на потребителското търсене в условията на силно стимулираща фискална и парична политика. През периода Федералният резерв на САЩ започна постепенно да изтегля стимулите на паричната си политика, след като бе преценено, че инфлацията в САЩ е останала достатъчно дълго над целевото ниво, а по отношение на целта за заетостта се наблюдава съществен напредък. От Федералния резерв дадоха и признаци за съществено повишаване на лихвения процент по федералните фондове в периода 2022–2024 г. През декември ЕЦБ също обяви намерение за намаляване на количествените стимули, но продължи да поддържа становището си за временния характер на увеличаващата се инфлация в еврозоната.

 

Трансинвестмънт АДСИЦ осъществява дейността си на територията на Република България и общата макроикономическа среда оказва влияние върху Дружеството. През първото и второто тримесечие на 2022 г. очакванията са външното търсене на български стоки и услуги да нараства на годишна база, като се очаква темпът постепенно да се забави спрямо наблюдавания през последното тримесечие на 2021 г.

 

Според сезонно изгладените от НСИ данни през третото тримесечие на 2021 г. реалният БВП на България се повиши с 0.6% на верижна база, с което достигна 99.8% от нивото си преди пандемията от COVID-19. По компоненти на крайното търсене растежът наикономическата активност беше движен главно от частното потребление. През третото тримесечие се наблюдаваше подобряване на условията на пазара на труда, като беше отчетено едновременно нарастване на заетостта и отработените човекочасове на един зает на верижна база, както и понижение на коефициента на безработица.

 

Конюнктурните индикатори през четвъртото тримесечие на 2021 г. дават сигнали за продължаващ растеж на реалния БВП с темп, сходен на този от предходното тримесечие. През първата половина на 2022 г. очакванията са растежът на реалния БВП да се забави спрямо наблюдавания във втората половина на 2021 г., като приносът на частното потребление ще се понижи, а на инвестициите в основен капитал ще нарасне в условията на засилена инвестиционна активност от страна на правителството. Основният фактор за забавянето на растежа на БВП по линия на частното потребление е прогнозираното ускорение на инфлацията до средата на 2022 година и негативните ефекти върху реалния разполагаем доход и нагласите на домакинствата.

 

От края на третото тримесечие на 2021 г. при депозитите на неправителствения сектор в банковата система се наблюдаваше тенденция към забавяне на годишния растеж. Запазващите се на много ниски нива лихвени проценти по депозитите, в съчетание с ускоряващата се инфлация най-вероятно стимулират икономическите агенти да пренасочат част от свободните си средства от спестявания към потребление или да търсят алтернативни на депозитите възможности за инвестиране. Растежът на кредита за частния сектор продължи да се ускорява, най-вече под влияние на силното ускорение при кредита за домакинства. През първата половина на 2022 г. очакванията са за запазване на тенденцията към постепенно забавяне на растежа на депозитите на годишна база. Предвижданото забавяне в темпа на нарастване на частното потребление в реално изражение ще ограничава растежа на кредита.

* Икономически преглед, брой 4/2021, Българска Народна Банка

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

1. Анализ на пазарната среда (продължение)

 

Същевременно все още ниските лихвени проценти по кредитите в съчетание с прогнозираната висока инфлация при потребителските цени и запазването на очакванията за продължаващо повишение на цените на жилищата ще стимулират търсенето на кредити от страна на домакинствата.

 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. се наблюдаваше засилване на формиралата се от началото на годината тенденция към ускоряване на инфлацията, като на годишна база през декември повишението на ХИПЦ възлезе на 6.6%. Нарастването на цените беше широкообхватно по компоненти на ХИПЦ и отразяваше най-вече преки и косвени ефекти от покачването на цените на основни енергийни продукти (петрол, природен газ и електроенергия) и на храните на международните пазари. Базисната инфлация също се ускори в условията на покачване на потребителските разходи на домакинствата, нарастване на цените на потребителските стоки в основните търговски партньори на България и косвени ефекти от поскъпването на енергийните суровини и храните. В групата на административно определяните

цени се наблюдаваше слабо ускорение на инфлацията спрямо края на 2020 г., което се дължеше главно на утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране по-високи цени на електрическата и топлинната енергия, в сила от 1 юли 2021 г., както и повишенията на

регулираните цени на газообразните горива в периода април – декември 2021 г.

 

Очакванията са инфлацията да продължи да се ускорява през първата половина на 2022 г. Пред реализирането на прогнозата за инфлацията съществуват рискове за по-голямо нарастване на цените, отколкото в базисния сценарий, произтичащи главно от възможни промени в регулираните цени на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия след изтичане на въведения от правителството през декември 2021 г. мораториум върху цените на тези услуги със срок на действие до 31 март 2022 г.

 

Пандемията, предизвикана от новия коронавирус COVID-19 за кратко време засегна огромен брой държави. След дълъг период на негативно въздействие на вируса, редица икономики  показаха признаци на възстановяване през 2021 г.. Според сезонно изгладените от НСИ данни през третото тримесечие на 2021 г. реалният БВП на България се повиши с 0.6% на верижна база, с което достигна 99.8% от нивото си преди пандемията от COVID-19. По компоненти на крайното търсене растежът на икономическата активност беше движен главно от частното потребление. През третото тримесечие се наблюдаваше подобряване на условията на пазара на труда, като беше отчетено едновременно нарастване на заетостта и отработените човекочасове на един зает на верижна база, както и понижение на коефициента на безработица. Конюнктурните индикатори през четвъртото тримесечие на 2021 г. дават сигнали за продължаващ растеж на реалния БВП с темп, сходен до този от предходното тримесечие. Най-висок ръст на възстановяване спрямо нивата от 2019 г., се реализира в селското стопонство и индустрията, най-нисък в търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството.  През четвъртото тримесечие на 2021 г. глобалните конюнктурни индикатори сигнализираха за забавящ се темп на възстановяване на световната икономическа активност, като предварителните данни от януари 2022 г. за някои водещи икономики като САЩ, еврозоната, Япония, Обединеното кралство и Австралия показват допълнително влошаване на икономическата обстановка, което се дължеше на бързото разпространение на новия вариант „омикрон“ на вируса SARS-CoV-2 и свързаните с това противоепидемични мерки. През първата половина на 2022 г. очакванията са растежът на реалния БВП в България да се забави спрямо наблюдавания във втората половина на 2021 г., като приносът на частното потребление ще се понижи, а на инвестициите в основен капитал ще нарасне в условията на засилена инвестиционна активност от страна на правителството.

 

Ръководството на Дружеството осъзнава, че правилната оценка и управление на рисковете, свързани с дейността на Трансинвестмънт АДСИЦ, са от първостепенно значение за неговия успех. Дружеството може да инвестира във всички видове вземания, включително и необезпечени, възникващи в резултат на отпуснати потребителски кредити или в резултат на плащане с издадена кредитна карта. Основните активи, в които Дружеството инвестира, са съвкупности от вземания по кредитни карти, издадени от банкови или небанкови институции (издатели). Целта на Дружеството е

 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

1. Анализ на пазарната среда (продължение)

 

да придобие собствеността върху всички или върху част от вземанията, които генерира дадена кредитна карта, включително, но не само върху вземания по главницата на използвания кредит, начислени лихви, такси и комисионни. Приходите на Дружеството зависят основно от поведението на кредитополучателите и способността на издателите/издателя да заменят погасените вземания с нови, отговарящи на предварително зададени критерии.

 

Дружеството може и възнамерява периодично да придобива нови съвкупности от вземания без ограничение във вида, обема и/или стойността на активите, при спазване на изискванията на устава и разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Трансинвестмънт АДСИЦ инвестира временно свободните си средства единствено в банкови депозити. Към датата на изготвянето на настоящия доклад Дружеството не възнамерява да придобива акции или дялове от обслужващо дружество.

 

2. Резултати от дейността

 

Финансови показатели

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни финансови приходи (хил. лв.)

131

131

132

132

133

133

135

Нетен финансов резултат (хил. лв.)

23

20

18

19

21

22

23

Доход на акция (лева)

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

Пазарна цена на една акция ( в лева)

0.70

0.70

1.20

0.89

1.00

1.00

1.92

ROE (%)

2.09

1.82

1.63

1.72

1.91

2.00

2.11

ROA (%)

1.82

1.60

1.46

1.57

1.78

1.92

1.92

Активи (хил. лв.)

1,274

1,259

1,238

1,225

1,200

1,162

1,127

Дълг (хил. лв.)

-

-

-

-

-

-

-

Собствен капитал (хил. лв.)

1,102

1,101

1,101

1,101

1,101

1,099

1,097

Дълг/Активи (%)

-

-

-

-

-

-

-

Собствен капитал/Активи (%)

86.50

 

87.45

 

88.93

89.88

91.75

94.58

97.34

 

Забележка: Възвращаемостта на собствения капитал (ROE) се изчислява като съотношение на нетната печалба (загуба) за съответния период и осреднения на годишна база собствен капитал на Дружеството, а възвращаемостта на активите (ROA) - като съотношение на нетния резултат към осреднените активи на Дружеството.

 

Трансинвестмънт АДСИЦ започва да извършва дейност след лицензиране от Комисията за финансов надзор (Лиценз № 21-ДСИЦ/28 април 2006 година). Със средствата от внесения от акционерите капитал и постъпленията от издадените пет облигационни заема, Дружеството закупи динамични съвкупности от вземания, възникнали въз основа на договори за кредит и картови разплащания и реализира нетна печалба за периода 2006 - 2021 година с общ размер 1,943 хил. лв.

 

 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

3. Финансово състояние

 

Собственият капитал на Дружеството нараства от 950 хил. лв. към 31 декември 2006 година до 1,102 хил. лв. към 31 декември 2021 година. Това увеличение е в резултат от неразпределена печалба, след изплащането на гласувания дивидент за периода 2006 - 2021 години. През 2021 година Дружеството реализира печалба в размер на 23 хил. лв. Нетните финансови приходи за 2021 година в размер на 131 хил. лв. са формирани от приходи от лихви по придобитите от Дружеството вземания в размер на 131 хил. лв. и разходи за банкови такси в размер на 1 хил. лв. Разходите на Дружеството са свързани с обслужване на оперативната дейност. Структурата на отчетените през 2021 година 107 хил. лв. оперативни разходи е оповестена в приложение 6 към финансовия отчет.

 

Активите на Дружеството към 31 декември 2021 година са в размер на 1,274 хил. лв., а към 31 декември 2020 година са в размер на 1,259 хил.лв. Увеличението на активите към 31 декември 2021 година спрямо 31 декември 2020 година се дължи на увеличения размер на средствата по банковите сметки на Дружеството. Закупената от Дружеството динамична съвкупност от вземания съставлява 79.36% от активите. По своя характер това са краткосрочни лихвоносни активи, които не се търгуват на регулиран пазар. Останалата част от активите, с относителен дял от 20.64%, представляват парични средства по сметка на Дружеството в банката – депозитар и разходи за бъдещи периоди. Задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ представляват основно задължения към контролиращото дружество за дивидент за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 година и възнаграждение за участие в Съвета на директорите в размер съответно на 89 хил. лв. и 76 хил. лв.

 

Дружеството финансира операциите си със собствен капитал, както и чрез емитиране на облигационни заеми. Подходящото структуриране на облигационните заеми, позволява изготвянето на точни прогнози за паричните потоци и в голяма степен ограничава потенциалните ликвидни рискове, на които Дружеството може да бъде изложено. За периода 2006-2021 година, Трансинвестмънт АДСИЦ успешно емитира при условията на първично частно предлагане и изплати в срок пет облигационни заема с общ размер на главниците – 27,000 хил. лв.

 

Източниците на ликвидност на Дружеството са вземания по кредитни карти и парични средства. Тенденцията е портфейлът от вземанията по кредитни карти да се структурира по начин, който да осигурява парични потоци, достатъчни за обслужване на възникналите задължения. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на подходящо финансиране. Предвид спецификата на дейността, очакванията са Дружеството да използва значителни по обем привлечени средства. Регламентираното от ЗДСИЦДС финансиране включва използване на краткосрочни банкови кредити със срок до 12 месеца и в размер до 20 % от стойността на активите за покриване задълженията на Дружеството по изплащане на лихви, както и банкови кредити с целево предназначение за придобиване на вземания. Общото ограничение по отношение на максималното съотношение на външни средства (дългово финансиране) към собствени средства е 100:1.

 

4. Акционерен капитал и управление на Дружеството

 

Дружеството може да издава само безналични акции, регистрирани по сметки в Централен Депозитар АД, който води книгата на акционерите на Дружеството. Дружеството не може да издава различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

 

Акциите, издадени от Дружеството, могат да се прехвърлят свободно без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство и правилата на Централния депозитар за придобиване и разпореждане с безналични акции. Подробна информация за реда и начина на прехвърляне на ценните книжа е достъпна и налична в публикуваните проспекти на Дружеството.

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

4. Акционерен капитал и управление на Дружеството (продължение)

 

Регистрираният и внесен капитал на Дружеството към 31 декември 2021 година е 650 хил. лв., разпределени в 650,000 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Акционерната структура на Трансинвестмънт АДСИЦ към 31 декември 2021 година е следната:

 

Акционер

Брой акции с

право на глас

 

Гласове в
Общото събрание

 

 

 

 

Петрол Холдинг АД /в несъстоятелност/

500,000

 

76.92%

Юрий Асенов Станчев

59,200

 

9.11%

Други акционери

90,800

 

13.97%

 

 

 

 

 

650,000

 

100%

 

Акциите, отразени в позиция “Други акционери“, се притежават от инвеститори, които са ги придобили при търговия на регулирания борсов пазар, като няма такива с дял по-голям от 5%. Дружеството няма акционери със специални контролни права и не е предоставяло опции върху негови ценни книжа на членовете на Съвета на директорите. От учредяването си през 2005 година до настоящия момент Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива към 31 декември 2021 година.

 

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на Алтернативен пазар, сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на БФБ–София АД. Последните регистрирани ценови равнища за акциите на Дружеството на БФБ са 0,70 лева за една акция от месец октомври 2020 година. Трябва да се отбележи, че тези акции не са обект на активна търговия, поради малкия обем на свободни за търгуване акции (free float).

 

Независимо от този факт, може да се счита, че пазарът има механизми да оцени очакванията на инвеститорите за възможностите на Дружеството да инвестира в съответствие с инвестиционните си намерения.

 

На основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦДС, чл. 81 и чл. 84 от Устава на Трансинвестмънт АДСИЦ, Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 лица и е с мандат от 5 години.

 

На проведено през месец юни 2018 година Редовно общо събрание на акционерите е взето решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им и избор на нов Съвет на директорите с мандат от 5 години, както следва:

 

1. Юрий Асенов Станчев –Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;

2. Атанас Иванов Бойчев – Заместник председател на Съвета на директорите и независим член;

3. Людмил Георгиев Георгиев - член на Съвета на директорите, който е освободен с решение на РОСА на 20 юни 2019 година и избран Орлин Тодоров Тодоров за нов член на Съвета на директорите.

 

На проведеното на 18 февруари 2021 година Извънредно общо събрание на акционерите е взето решение за освобождаване на на Орлин Тодоров Тодоров като член на Съвета на директорите поради настъпила смърт на лицето и избор на Димитър Петков Димитров за нов член на Съвета на директорите в мандата на управление на действащия Съвет на директорите.

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

4. Акционерен капитал и управление на Дружеството (продължение)

 

Членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ към 31 декември 2021 година са:

 

1. Юрий Асенов Станчев –Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;

2. Атанас Иванов Бойчев – Заместник председател на Съвета на директорите и независим член;

3. Димитър Петков Димитров - член на Съвета на директорите.

 

 

 

 

Общата сума на начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 година са в размер на 72 хил. лв. и 74 хил. лв. за 2020 година.

 

През 2021 година на членовете на Съвета на директорите са изплатени възнаграждения, както следва:

 

1. Юрий Асенов Станчев                                   –  39 хил. лв.

2. Атанас Иванов Бойчев                                   –  18 хил. лв.

3. Димитър Петков Димитров                                 –  15 хил. лв.

 

През 2021 година членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ не са придобивали и прехвърляли акции на Дружеството. Няма постигнати договорености за участие на служители в капитала на Дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на Дружеството.

 

На Дружеството не са известни договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 116г от ЗППЦК, Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ е назначил по трудов договор Боян Йорданов Донов за директор за връзки с инвеститорите с адрес за кореспонденция:

 

Р-н Оборище, ул. Силистра 8

София 1527

тел. +359 (2) 4960 022

моб. тел. +359 (887) 545 850

e-mail: office@transinvestment.bg; bojan.donov@tfs.bg

 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

5. Човешки ресурси

 

Поради специфичния си характер Дружеството развива своята дейност чрез използване на услугите на външни дружества (обслужващи дружества) и минимален щатен персонал, който в момента се състои от директор за връзка с инвеститорите и мениджър инвестиции.

 

6. Оценка и управление на риска

 

Оценката и управлението на риска в Дружеството се осъществява по приета от Ръководството политика, оповестена в приложение 15 към финансовия отчет. За ограничаване на кредитния риск, риска от необезпеченост и несъбираемост, Съветът на директорите е разработил вътрешни правила и процедури за избор на обслужващи дружества, както и за оценка и вземане на решения при инвестиции във вземания.

 

При структурирането на облигационните заеми Съветът на директорите цели минимизиране на лихвения и ликвидния риск. Съветът на директорите счита настоящата структура на активите и пасивите за оптимално балансирана от гледна точка на рисковете, на които Дружеството е изложено, поради което не са предприети хеджиращи операции. При вземането на решения за финансиране на дейността Съветът на директорите се стреми да постигне съответствие на матуритетите, да осигури на достатъчен лихвен марж и да договаря фиксирани лихвени нива по привлечения ресурс.

 

7. Вътрешна информация

 

Дружеството публикува вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година на електронната страница на Трансинвестмънт АДСИЦ – www.transinvestment.bg, както и на електронната страница на Investor.bg – www.investor.bg , електронна медия, чрез която Дружеството оповестява публично вътрешна информация.

 

 

 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

Перспективи за бъдещо развитие

 

Очакванията за 2022 и за следващите години са, Трансинвестмънт АДСИЦ да поддържа успешната си реализация като дружество със специална инвестиционна цел, което е свързано с бизнес модела на Дружеството, а именно възможността всеки инвеститор да формира портфейл от потребителски кредити.

 

Прогнозата за дейността на Трансинвестмънт АДСИЦ и за очаквания финансов резултат е изготвена на база на анализ на възможностите за инвестиции в динамични съвкупности от вземания, включително и необезпечени, възникващи в резултат на плащане с издадена кредитна карта. Размерът на активите на Дружеството ще зависи от динамиката на предлагането на подходящи вземания  и съответно, инвеститорски интерес към облигации и акции, издавани от Трансинвестмънт АДСИЦ. Също така, размерът на активите на Дружеството зависи от това, как се обслужват закупените кредити, от размера на просрочията и предсрочните погашения. Начинът на финансиране се определя от Съвета на директорите на Дружеството и зависи от проявения инвеститорски интерес и от възможността и желанието на издателя/издателите на кредитни карти да предложат атрактивни вземания за продажба.

 

Трансинвестмънт АДСИЦ планира да финансира основно придобиването на нови вземания и съвкупности от вземания чрез последователни емисии корпоративни облигации и други дългови ценни книжа при наличие на подходящи за това условия, които дългови книжа ще бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар. Също така, Дружеството не изключва като възможност, в бъдещ период да разгледа сценарии за разрастване на дейността и промяна на капиталовата структура, чрез увеличаването на акционерния капитал на Дружеството чрез издаване на нови акции. Вероятно е също така, Дружеството да използва в бъдеще банкови кредити за придобиване на вземания за периода от придобиването на вземанията до емитирането на облигации и други дългови ценни книжа, както и да използва периодично кредити за погасяване на задълженията си по лихви.

 

В съответствие с инвестиционната си стратегия Дружеството извършва пазарни проучвания относно възможността да издаде последващ облигационен заем, или да иницира подписка за публично емитиране на нови акции. На този етап ние установяваме, че условията, при които нов заем може да бъде пласиран са неблагоприятни. Независимо от добрата ликвидност във финансовата сфера и понижените рискови надбавки за българския държавен дълг, пазарните участници не са склонни да инвестират в корпоративни дългови книжа. Броят на потенциалните инвеститори е силно ограничен, като част от основните участници изцяло са пренасочили инвестициите си към нискорискови и нискодоходни инвестиции в ДЦК и банкови депозити. При тази пазарна конюнктура ние преценихме, че е стратегически по-правилно да изчакаме нормализирането на пазара на корпоративни дългови ценни книжа. Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ следи внимателно, както облигационния пазар, така и пазарът на публично търгуеми акции. При наличие на подходящи условия за издаването на нов дълг, Дружеството ще предприеме действия за емитиране на нов облигационен заем с размер в зависимост от възможностите за влагане на получените от заема средства в закупуването на вземания. Очакванията са, първоначално емисията да бъде пласирана изцяло при условията на частно предлагане, а впоследствие се планира регистрацията и за публична търговия на БФБ - София, в съответствие с изискванията на ЗДСИЦДС. Със средствата от облигационния заем, Трансинвестмънт АДСИЦ планира закупуване на краткосрочна съвкупност от вземания по револвиращи кредити, възникнали в резултат на използването на кредитни карти. Закупените вземания могат да бъдат използвани от Дружеството за обезпечаване изпълнението на задълженията му по облигационния заем. Задълженията по облигационния заем ще се погасяват с паричните потоци, постъпващи от закупената динамична съвкупност от вземания.

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

Декларация за корпоративно управление

 

Национален кодекс за корпоративно управление

 

Дружеството е възприело и спазва Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ) от 2016 година, одобрен от заместник-председателя на КФН. Спазването на НККУ е на принципа „Спазвай или обяснявай”. В тази връзка Дружеството изготви и прилага към настоящия доклад за дейността утвърдената от Националната комисия за корпоративно управление актуализирана „Карта за оценка на корпоративното управление”, която дава възможност за самооценка на степента, в която се прилагат изискванията на Националния кодекс. Дружеството не прилага допълнителни практики на корпоративно управление в допълнение на принципите и препоръките на НККУ.

 

В приложената към настоящия доклад „Карта за оценка на корпоративното управление” са дадени обяснения относно частите от НККУ, които Дружеството не спазва.

 

Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане

 

В Дружеството не са изграждани системи за вътрешен контрол и управление на риска във връзка с процеса на финансово отчитане, тъй като това е икономически нецелесъобразно и неприложимо за Дружество. Дружеството е създадено по специален закон - Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и може да извършва само една дейност – покупка на вземания. Съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Дружеството възлага на едно или повече външни обслужващи дружества, които разполагат с необходимата организация и ресурси, обслужването на придобитите вземания, воденето и съхраняването на счетоводната си отчетност и изготвяне на финансови отчети и други необходими дейности.

 

Информация по чл.10, параграф 1 букви „в”, „г”, „е”, „з” и „и” от Директива 2004/25/ЕО на европейския парламент и на Съвета от 21 април 2014 година относно предложенията за поглъщане

 

Регистрираният и внесен капитал на Дружеството към 31 декември 2021 година е 650 хиляди лева, разпределени в 650 хиляди броя поименни обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Петрол Холдинг АД /в несъстоятелност/ е основен акционер - учредител на Дружеството. Към 31 декември 2021 година Петрол Холдинг АД /в несъстоятелност/  притежава пряко 500 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 76.92% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ. Юрий Асенов Станчев, който е председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, притежава като частно лице 59 200 броя акции, представляващи 9.11% от капитала. Тези акции са придобити чрез покупки на регулирания пазар, организиран от БФБ-София АД. Останалите акциите, се притежават от инвеститори, които са ги придобили при търговия на регулирания борсов пазар, като няма такива с дял по-голям от 5%.

Дружеството не е емитирало ценни книжа със специални права на контрол.

 

Няма ограничения върху правата на глас, както и ограничения върху правата на глас на акционерите на Дружеството с определен процент или брой гласове. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. В Дружеството не съществуват системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, да са отделени от притежаването на акциите.

 

 

 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

Декларация за корпоративно управление (продължение)

 

Търговският закон, Законът за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), Законът за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Уставът на Дружеството регулират назначаването и смяната на членовете на Съвета на директорите и промените в устава. Общото събрание на акционерите на Дружеството избира и освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите, определя възнагражденията им и размера на гаранциите за управление при спазване на правилата, определени в устава. Изменения и допълнения на Устава на Дружеството могат да се правят единствено от общото събрание на акционерите на Дружеството, след одобрение на измененията от Комисията за финансов надзор.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 28 от Устава на Дружеството, увеличение на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван само по решение на Общо събрание на акционерите и при спазване на ограниченията на действащото българско законодателство. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

 

Състав и функциониране на управителните и надзорните органи и техните комитети

 

Уставът на Дружеството предвижда едностепенна система на управление на Дружеството – Съвет на директорите, който се състои от 3 до 7 лица. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат като физически, така и юридически лица. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК една трета от членовете на Съвета на директорите следва да бъдат независими лица (т.е. да не са акционери, които притежават 25 % и повече от капитала на Дружеството или свързани с Дружеството лица, да не са служители или лица в трайни търговски отношения с Дружеството, да не са лица, свързани с посочените, както и да не са свързани с друг член на управителния орган на Дружеството). Съгласно разпоредбите на Устава, Съветът на директорите се избира от общото събрание на акционерите с мандат от 5 години. Общото събрание на акционерите на Дружеството избира и освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията им и размера на гаранциите за управление при спазване на правилата, определени в Устава. Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите. Уставът на Дружеството предвижда, че кворум от най-малко от половината от всички членове на Съвета на директорите е необходим за провеждане на валидно заседание и вземане на решения. Съгласно разпоредбите на Устава, решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на придобиване и продажба на съвкупности от вземания, избор и промяна на трето лице по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС и Банка-депозитар. Тези решения се взимат с мнозинство от 2/3 от всички членове. Съветът на директорите ръководи дейността на Дружеството съгласно закона и взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, най важните от които са:

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

Декларация за корпоративно управление (продължение)

 

 

 

 

 

Към Съвета на директорите не са създадени работни комитети поради спецификата на дейността на Дружеството. Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, от 2009 година в Дружеството функционира Одитен комитет, чиито членове са избрани от Общото събрание на акционерите. От началото на 2017 година съставът и дейността на Одитния комитет са съобразени с изискванията на част четвърта от Закона за независимия финансов одит, влязъл в сила в края на 2016 година. Одитният комитет наблюдава независимия финансов одит в Дружеството, извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие, дава препоръка за избор на регистраран одитор.

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

Карта за оценка на корпоративното управление

 

 
 

 

 

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ