Новини

Настъпване на лихвено плащане

31 Август 2009

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, с ISIN код: BG2100003081, Ви уведомяваме за следното:

  • Падеж на лихвеното плащане: 06.09.2009 г. (почивен), следващ работен ден: 07.09.2009 г.
  • Купон: 8.75 %;
  • Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които към 02.09.2009 година са вписани в книгата, водена от Централен депозитар АД;
  • Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 31.09.2009 г.