Управление

 

Съвет на директорите

 
Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Юрий Асенов Станчев, който е и председател на Съвета на директорите. Юрий Станчев притежава образователна степен MBA от University of Sheffield, магистърска степен от Техническия университет в София и квалификация по банки и банково дело от Университета за национално и световно стопанство в София. Специализирал е търговия с дериватни финансови инструменти в САЩ. Юрий Станчев е член на Chartered Management Institute (Великобритания). Професионалният му опит е в областта на банковото дело, инвестиционното посредничество, финансовите услуги, финансовите пазари и корпоративното управление. В периода 2003-2005 година е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Евробанк АД.

 
Заместник-председател на Съвета на директорите

Независим член е Атанас Иванов Бойчев, който е и Заместник-председател на Съвета на директорите. Атанас Бойчев има придобита магистърска степен по право от Софийски Университет „Климент Охридски”. Работил е дълги години във финансовата сфера и е изпълнявал ръководни функции, като член на съвета на директорите на инвестиционен посредник, управител на дружество за кредитиране от небанковия сектор, представляващ дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти, член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, член на Управителния съвет на Българската асоциация на инвестиционните посредници /БАЛИП/, член на Съвета на директорите на Софийска фондова борса и много други. Има значителен управленски опит в създаването, структурирането и развитието на различни предприятия, развиващи дейност на българския финансов пазар, които и до днес са част от тази индустрия.

 
Член на Съвета на директорите

Член на Съвета на директорите е Димитър Петков Димитров. Димитър Димитров е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския Университет в София. Има богат опит в областта на мениджмънта, инвестициите, недвижимите имоти, облигационното право, вещното право, търговското право, административното и административно-процесуалното право, финансовото право на външната търговия, финансите и управлението на активи. През годините е заемал различни длъжности, между които тези в Юрекс консулт АД, изпълнителен директор на Еврокапитал ЕАД и Елит Петрол АД, управител на Петрол Пропъртис ЕООД и други дружества, извършващи дейности в областта на търговията, недвижимите имоти и инвестициите.

 

30
Юни
Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за разпределението на паричен дивидент
прочети повече

30
Юни
Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
прочети повече