Управление

 

Съвет на директорите

 
Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Юрий Асенов Станчев, който е и председател на Съвета на директорите. Юрий Станчев притежава образователна степен MBA от University of Sheffield, магистърска степен от Техническия университет в София и квалификация по банки и банково дело от Университета за национално и световно стопанство в София. Специализирал е търговия с дериватни финансови инструменти в САЩ. Юрий Станчев е член на Chartered Management Institute (Великобритания). Професионалният му опит е в областта на банковото дело, инвестиционното посредничество, финансовите услуги, финансовите пазари и корпоративното управление. В периода 2003-2005 година е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Евробанк АД.

 
Заместник-председател на Съвета на директорите

Независим член е Атанас Иванов Бойчев, който е и Заместник-председател на Съвета на директорите. Атанас Бойчев има придобита магистърска степен по право от Софийски Университет „Климент Охридски”. Работил е дълги години във финансовата сфера и е изпълнявал ръководни функции, като член на съвета на директорите на инвестиционен посредник, управител на дружество за кредитиране от небанковия сектор, представляващ дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти, член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, член на Управителния съвет на Българската асоциация на инвестиционните посредници /БАЛИП/, член на Съвета на директорите на Софийска фондова борса и много други. Има значителен управленски опит в създаването, структурирането и развитието на различни предприятия, развиващи дейност на българския финансов пазар, които и до днес са част от тази индустрия.

 
Член на Съвета на директорите

Член на Съвета на директорите е Димитър Петков Димитров. Димитър Димитров е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския Университет в София. Има богат опит в областта на мениджмънта, инвестициите, недвижимите имоти, облигационното право, вещното право, търговското право, административното и административно-процесуалното право, финансовото право на външната търговия, финансите и управлението на активи. През годините е заемал различни длъжности, между които тези в Юрекс консулт АД, изпълнителен директор на Еврокапитал ЕАД и Елит Петрол АД, управител на Петрол Пропъртис ЕООД и други дружества, извършващи дейности в областта на търговията, недвижимите имоти и инвестициите.