Договори с трети лица

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Трансинвестмънт АДСИЦ може да възлага дейности на трети лица , свързани с воденето и съхраняването на счетоводна отчетност и кореспонденция. Също така, дружеството със специална инвестиционна цел може да придобива или продава вземания ако за същите е налице оценка от един или повече независими оценители или дружество за независим оценител с квалификация и опит в оценяването. С оглед на това, Трансинвестмънт АДСИЦ е сключило договори със следните дружества със съответна квалификация, опит и добра репутация в своята област.

Ата Консулт ООД – осъществява счетоводно финансовата и отчетната дейност на дружеството. Съхранението на счетоводните документи, данъчното обслужване и съпътстващите дейности се извършват от квалифицираните служители на специализираната фирма на базата на сключен договор между дружествата. Ата Консулт ООД е със седалише и адрес на управление в гр. София, бул. ”България” № 81В.

Импакт Оценители ООД – извършва периодични независими експертни оценки на придобитите вземания. Лицензираните оценителски екипи използват подходяща методология и предоставят периодични доклади с оценки на придобитите вземания, резултатите от които се оповестяват в отчетите на дружеството и в регистрационните документи по издадените ценни книжа. Импакт Оценители ООД е със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Врабча 15Б.

30
Юни
Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за разпределението на паричен дивидент
прочети повече

30
Юни
Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
прочети повече