Oбслужващи дружества и правно обслужване

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел Трансинвестмънт АДСИЦ не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите вземания. Тези дейности се възлагат на едно или повече обслужващи дружества. С оглед на това Трансинвестмънт АДСИЦ е сключило договори със следните обслужващи дейността дружества.

Ата Консулт ООД – осъществява счетоводно финансовата и отчетната дейност на дружеството. Съхранението на счетоводните документи, данъчното обслужване и съпътстващите дейности се извършват от квалифицираните служители на специализираната фирма на базата на сключен договор между дружествата. Ата Консулт ООД е със седалише и адрес на управление в гр. София, ул. Неофит Рилски, 33.

Явлена Импакт ООД – извършва периодични независими експертни оценки на придобитите вземания. Лицензираните оценителски екипи използват подходяща методология и предоставят периодични доклади с оценки на придобитите вземания, резултатите от които се оповестяват в отчетите на дружеството и в регистрационните документи по издадените ценни книжа. Явлена Импакт ООД е със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Врабча 15Б.

Транскарт АД – извършва дейности по обслужване на придобитите вземания по револвиращи кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти ТРАНСКАРТ. Транскарт АД е със седалище и адрес на управление в град София, бул. Черни връх 43.
 

30
Юни
Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2020 година На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, бе взето решение за изплащане на дивидент.
прочети повече

21
Май
Покана за свикване на общо събрание на акционерите Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.
прочети повече