Договори с трети лица

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Трансинвестмънт АДСИЦ може да възлага дейности на трети лица , свързани с воденето и съхраняването на счетоводна отчетност и кореспонденция. Също така, дружеството със специална инвестиционна цел може да придобива или продава вземания ако за същите е налице оценка от един или повече независими оценители или дружество за независим оценител с квалификация и опит в оценяването. С оглед на това, Трансинвестмънт АДСИЦ е сключило договори със следните дружества със съответна квалификация, опит и добра репутация в своята област.

Ата Консулт ООД – осъществява счетоводно финансовата и отчетната дейност на дружеството. Съхранението на счетоводните документи, данъчното обслужване и съпътстващите дейности се извършват от квалифицираните служители на специализираната фирма на базата на сключен договор между дружествата. Ата Консулт ООД е със седалише и адрес на управление в гр. София, бул. ”България” № 81В.

Импакт Оценители ООД – извършва периодични независими експертни оценки на придобитите вземания. Лицензираните оценителски екипи използват подходяща методология и предоставят периодични доклади с оценки на придобитите вземания, резултатите от които се оповестяват в отчетите на дружеството и в регистрационните документи по издадените ценни книжа. Импакт Оценители ООД е със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Врабча 15Б.