Информация за АДСИЦ

Законова уредба Основните нормативни актове, касаещи дейността на дружествата със специална инвестиционна цел са:

Корпоративни законови ползи

  • Съгласно разпоредбите на закона, дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за съответната финансова година;
  • дружеството е освободено от корпоративния данък върху печалбата;
  • от 2008 г. данъкът върху дивидентите е в размер на 5%;
  • инвестициите са добре защитени поради публичния статут на дружествата със специална инвестиционна цел, тяхната прозрачност и законова обезпеченост;
  • ценните книжа на дружеството се търгуват свободно на регулирания пазар на ценни книжа.