Обслужващи банки

Банка депозитар

Трансинвестмънт АДСИЦ има сключен договор за депозитарни услуги с ТБ Инвестбанк АД, с предмет – съхранение на парични средства и ценни книжа, осъществяване на плащания и операции по нареждане на дружеството, администриране на активите му, както и контролиране на правомерното изразходване на паричните средства на дружеството.

Банка довереник на облигационери

Трансинвестмънт АДСИЦ е сключило договор с Райфайзенбанк България ЕАД, в качеството й на банка довереник на облигационерите по издадена емисия облигации с ISIN BG2100019095

21
Май
Покана за свикване на общо събрание на акционерите Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.
прочети повече

8
Яну
Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква ИОСА на 18 февруари 2021 г.
прочети повече