Обслужващи банки

Банка депозитар

Трансинвестмънт АДСИЦ има сключен договор за депозитарни услуги с ТБ Инвестбанк АД, с предмет – съхранение на парични средства и ценни книжа, осъществяване на плащания и операции по нареждане на дружеството, администриране на активите му, както и контролиране на правомерното изразходване на паричните средства на дружеството.

Банка довереник на облигационери

Трансинвестмънт АДСИЦ е сключило договор с Райфайзенбанк България ЕАД, в качеството й на банка довереник на облигационерите по издадена емисия облигации с ISIN BG2100019095

30
Юни
Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща дивиденти за 2020 година На Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, бе взето решение за изплащане на дивидент.
прочети повече

21
Май
Покана за свикване на общо събрание на акционерите Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2021 година.
прочети повече