Обслужващи банки

Банка депозитар

Трансинвестмънт АДСИЦ има сключен договор за депозитарни услуги с ТБ Инвестбанк АД, с предмет – съхранение на парични средства и ценни книжа, осъществяване на плащания и операции по нареждане на дружеството, администриране на активите му, както и контролиране на правомерното изразходване на паричните средства на дружеството.

Банка довереник на облигационери

Трансинвестмънт АДСИЦ е сключило договор с Райфайзенбанк България ЕАД, в качеството й на банка довереник на облигационерите по издадена емисия облигации с ISIN BG2100019095

30
Юни
Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за разпределението на паричен дивидент
прочети повече

30
Юни
Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година. Съветът на директорите свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2023 година.
прочети повече