Контакти

Трансинвестмънт АДСИЦ

Седалище и адрес на управление:
гр. София, 1527
ул. „Силистра“ № 8
телефон: +359 2 496 0020
корпоративен e-mail: office@transinvestment.bg
интернет адрес: www.transinvestment.bg

Адрес за кореспонденция, считано от 1 септември 2021 година
гр. София, п. к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ № 8, етаж 3

Изпълнителен директор: Юрий Станчев
Телефон: +359 2 496 0020

Директор за връзка с инвеститорите: Боян Донов
e-mail: bojan.donov@tfs.bg
Телефон: +359 2 496 0022