Данни за дружеството

Обща информация

Трансинвестмънт АДСИЦ притежава лиценз № 21/ 28.04.2006 – ДСИЦ, издаден от Комисията за финансов надзор, за акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

Трансинвестмънт АДСИЦ осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Дружеството придобива статут на публично дружество през 2006 година и акциите му са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София. На емисията е присвоен борсов код: 6TR. Акционерният капитал на Трансинвестмънт АДСИЦ е 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев.