Новини

Определяне размера на следващо лихвено плащане

25 Август 2009

Във връзка с условията на издаване на емисия корпоративни облигации ISIN BG2100042063 /BTRINV2/, нов /6TRB/, емитирана на 29.11.2006 година от Трансинвестмънт АДСИЦ, с номинална стойност в размер на 2 000 000.00 лева и реда за определяне на размера на тримесечните лихвените плащания ви уведомявам, че размерът на следващия купон по лихвено плащане, приложим за дата 27 Ноември 2009 г. , е 43.584 % на годишна база, определен по лихвена конвенция ISMA actual/actual, или 10.896% за тримесечния период от 28.08.2009 г. до 27.11.2009 г

Изчислението на горепосочените стойности е направено в съответствие с условията по издаване на облигационния заем на базата на справка, получена от обслужващото дружество Транскарт АД и извлечение от сметката при Банката депозитар.