Новини

Предстоящо лихвено плащане

18 Август 2009

Във връзка с предстоящото лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, с ISIN код: BG2100042063, Ви уведомяваме за следното:

  • Дата на лихвено плащане: 27.08.2009 година;
  • Купон: 38.576 %, (9.644% за тримесечния период от 28.05.2009 до 27.08.2009 година);
  • Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които към 24.08.2009 година са вписани в книгата, водена от Централен депозитар АД;
  • Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 20.08.2009 година.