Новини

Важна информация, която би могла да повлияе цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ (6TR) ценни книжа

30 Ноември 2009

Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че на 27.11.2009 година бяха изплатени в срок главниците и лихвите по издадените от дружеството през 2006 година две облигационни емисии с ISIN BG21000040067 и ISIN BG2100042063, с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 лева. Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ счита, че въпреки неблагоприятната финансово-икономическа среда, дружеството е успяло да докаже, че възприетият бизнес модел е устойчив на пазарните предизвикателства и на този етап е печеливш за инвеститорите в ценни книжа на дружеството.

Юрий Станчев
Зам председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ