Новини

Важна информация, която би могла да повлияе върху цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ /6TR/ ценни книжа

12 Ноември 2009

На проведено на 12.11.2009 г. заседание на СД на „Трансинвестмънт” АДСИЦ е взето решение в срок до три месеца дружеството да издаде облигационен заем при следните параметри:

  1. Общ размер на облигационния заем, при който записването ще се счита за успешно – минимум 2 500 000.00 /два милиона и петстотин хиляди/ евро и максимум 4 000 000.00 /четири милиона/ евро;
  2. Вид на облигациите: обикновени, корпоративни, лихвоносни, обезпечени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и деноминирани в евро;
  3. Номинална и емисионна стойност на една облигация 1000.00 /хиляда/ евро всяка и съответно обща номинална стойност – минимум 2 500 000.00 /два милиона и петстотин хиляди/ евро и максимум 4 000 000.00 /четири милиона/ евро;
  4. Срок до падежа на облигационния заем – три години с изплащане на главницата еднократно в пълен размер на падежа. Съветът на директорите разрешава договарянето на условия по CALL опция по силата на която Трансинвестмънт АДСИЦ да има право предсрочно да погаси част, или напълно облигационния заем предсрочно;
  5. Съвета на директорите е запознат с факта, че в структурата на облигационния заем ще бъде включена и PUT опция за право на продажба на облигациите към Петрол Холдинг АД в полза на облигационерите;
  6. Вид и размер на лихвения купон на облигацията: – фиксиран купон в размер на 9.50% на годишна база, платим на две равни части на всеки шест месеца;
  7. Обезпечение: Емисията е обезпечена с първи по ред особен залог на съвкупност от вземания по главници и лихви по револвиращи кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти, които предстоят да бъдат закупени със средствата постъпили от облигационния заем и учреден в полза на Банка довереник на облигационерите  с размер на залога минимум 105% от стойността на вземанията по главници от номиналната стойност на емисията облигации;
  8. Одобрява „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД за водещ мениджър на емисията и разрешава присъединяването на ко-мениджър на емисиите по преценка на водещия мениджър.

В шестмесечен срок от датата на сключване на облигационния заем, емисията следва да бъде регистрирана по установения законов ред за публична търговия на регулирания пазар организиран от БФБ- София.

Останалите параметри по облигационния заем ще бъдат уточнени в договори с мениджърите на емисията.

Юрий Станчев
Зам председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ