Новини

Настъпване на лихвено плащане и плащане по главница

17 Ноември 2009

Във връзка с настъпване на лихвено плащане и плащане по главница по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100040067 /6TRA/, Ви уведомяваме за следното:

  • Дата на лихвено плащане: 27.11.2009 г.;
  • Купон: 7.00 %;
  • Право на лихвено плащане и плащане по главница имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 20.11.2009 г.;
  • Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане по главница е 18.11.2009 година.