Новини

Съобщение за сключен облигационен заем

11 Декември 2009

Важна информация, която би могла да повлияе върху цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ /TRINV/ ценни книжа

В съответствие с инвестиционната си програма и на основание решението на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ от 12.11.2009 година, дружеството проведе подписка за издаване на четвърти по ред облигационен заем при условията на частно предлагане с водещ мениджър на емисията Райфайзенбанк България ЕАД и ко-мениджър- Българска банка за развитие АД.

Въпреки финасово-икономическата криза и усложнените пазарни условия за емитентите на ценни книжа, на 09.12.2009 г. Трансинвестмънт АДСИЦ успешно пласира предложения максимален обем ценни книжа и обявява подписката за четвъртия си по ред облигационен заем за приключена.

Облигационният заем е със следните параметри:

 1. Размер на сключения облигационен заем: 4 000 000 (четири милиона) евро;
 2. Брой на облигациите: 4 000 (четири хиляди);
 3. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
 4. Емисионна стойност на 1 облигация: 1 000 (хиляда) евро;
 5. Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при “Централен депозитар” АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
 6. Дата, от която тече срокът до падежа: 09.12.2009 г.;
 7. Срочност: 36 (тридесет и шест) месеца с дата на падеж на главницата: 09.12.2012 г.;
 8. Лихвен купон фиксиран в размер на 9.50% годишно;
 9. Периодичност на купонните плащания: на шест месеца,;
 10. Лихвена конвенция ACT/ACT ISMA – реален брой дни в лихвения период /база реален брой дни в годината
 11. Дати на падежите на купонните плащания: 09 юни 2010 г., 09 декември 2010 г., 09 юни 2011 г., 09 декември 2011 г., 09 юни 2012 г., 09 декември 2012 г.
 12. Погашението на главницата се извършва еднократно в края на периода.
 13. Със средствата, постъпили от този четвърти по ред облигационен заем, дружеството планира да закупи краткосрочна съвкупност от вземания по револвиращи кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт.
 14. В шестмесечен срок от издаването на облигационния заем, емисията следва да бъде регистрирана по установения законов ред за публична търговия на регулирания пазар организиран от БФБ- София АД.  `

Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ, би желало да отбележи, че до този момент всички предложени ценни книжа от дружеството, които включват първоначалното задължително увеличение на капитала и четири облигационни заема са били записани от инвеститори в максималния предложен обем. Също така, до този момент, дружеството е изплатило в срок както гласуваните за всяка година от съшествуването си дивиденти за разпределение, така и е погасило в срок задължения в размер на 10 000 000 лева по падежирали облигационни заеми.


Юрий Станчев
Зам.-председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ