Новини

Настъпване на лихвено плащане

25 Февруари 2010

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100003081 /6TRC/, Ви уведомяваме за следното:

  • Падеж на лихвеното плащане- 06.03.2010 година (почивен), следващ работен ден 08.03.2010 г.
  • Купон: 8.75 %;
  • Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 02.03.2010 год.;
  • Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 26.03.2010 година.

Юрий Станчев
Изпълнителен директор