Новини

Настъпване на лихвено плащане

1 Юни 2010

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, деноминирана в евро, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100019095 /6TRD/, Ви уведомяваме за следното:

  • Падеж на лихвеното плащане- 09.06.2010 г.;
  • Купон: 9.50 %;
  • Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 04.06.2010 г.;
  • Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 02.06.2010 г.