Новини

Решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ

28 Юни 2010

В изпълнение на задължението си по чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на проведеното на 25.06.2010 г. в гр.София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, беше взето следното решение:

Печалбата за 2009 година в размер на 220 081.58 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.32 лева, или общо 208 000 лева, а остатъкът в размер на 12 081.58 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

В съответствие с чл. 115в, ал.1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Трансинвестмънт АДСИЦ към дата 9 юли 2010 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 01.09.2010 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции”) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.