Новини

Съобщение за сключен облигационен заем

8 Март 2011

Важна информация, която би могла да повлияе върху цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ /6TR/ ценни книжа

В съответствие с инвестиционната си програма и на основание решението на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ от 02.02.2011 година, дружеството проведе подписка за издаване на пети по ред облигационен заем при условията на частно предлагане с водещ мениджър на емисията Райфайзенбанк България ЕАД и ко-мениджър- Българска банка за развитие АД.

Въпреки все още неустойчивата финасово-икономическата среда и нестабилните пазарни условия за емитентите на ценни книжа, на 08.03.2011 г. Трансинвестмънт АДСИЦ успешно пласира предложения обем ценни книжа и обявява подписката за петия си по ред облигационен заем за приключена.

Облигационният заем е със следните параметри:

1. Размер на сключения облигационен заем: 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро;
2. Брой на облигациите: 2 500 (две хиляди и петстотин);
3. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
4. Емисионна стойност на 1 облигация: 1 000 (хиляда) евро;
5. Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при “Централен депозитар” АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени;
6. Дата, от която тече срокът до падежа: 08.03.2011 г.;
7. Срочност: 36 (тридесет и шест) месеца с дата на падеж на главницата: 08.03.2014 г.;
8. Лихвен купон фиксиран в размер на 9.50% годишно;
9. Периодичност на купонните плащания: на шест месеца;
10. Лихвена конвенция ACT/ACT ISMA – реален брой дни в лихвения период /база реален брой дни в годината
11. Дати на падежите на купонните плащания: 08 септември 2011 г., 08 март 2012 г., 08 септември 2012 г., 08 март 2013 г., 08 септември 2013 г., 08 март 2014 г.
12. Погашението на главницата се извършва еднократно в края на периода.
13. Със средствата, постъпили от този пети по ред облигационен заем, дружеството планира да закупи краткосрочна съвкупност от вземания по кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт.
14. В шестмесечен срок от издаването на облигационния заем, емисията следва да бъде регистрирана по установения законов ред за публична търговия на регулирания пазар организиран от БФБ- София АД.

Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ, би желало да отбележи, че до този момент всички предложени ценни книжа от дружеството, които включват първоначалното задължително увеличение на капитала и пет облигационни заема са били записани от инвеститори в предложения обем. Също така, до този момент, дружеството е изплатило в срок както гласуваните за всяка година от съшествуването си дивиденти за разпределение, така и е погасило в срок задължения в размер на 14 000 000 лева по три падежирали облигационни заеми.

Юрий Станчев
Зам.-председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ