Новини

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар

13 Юни 2011

На свое заседание от 08 юни 2011 г. КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София.

Емисията е в размер на 2 500 000 евро, разпределени в 2 500 броя обикновени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка , с фиксирана годишна лихва в размер на 9.50%, 6-месечен период на лихвено плащане. Изплащането на главницата ще бъде еднократно на датата на падежа, срочност 36 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 08.03.2011 г., а датата на падежа – 08.03.2014 г. Вписва се горепосочената емисия в публичния регистър.