Новини

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ

30 Юни 2015

Редовното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, свикано за 30 юни 2015 година, не събра необходимия кворум за провеждането му и вземането на решения. В съответствие с обявената покана за свикване, следващата дата за провеждане на Общото събрание е 17 юли 2015 година от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.