Новини

Нова дата за РОСА

20 Юни 2016

Свиканото за 20 юни 2016 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ не събра необходим кворум за провеждането му. Съгласно изготвения Протокол Общото събрание ще се проведе на 07 юли 2016 година в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.