Новини

Покана за свикване на Редновно годишно общо събрание на акционерите

5 Май 2017

Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 12 юни 2017 година.