Новини

Нова дата за РОСА

12 Юни 2017

Свиканото за 12 юни 2017 година Редовно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ не събра необходимия кворум за провеждането му. Определената следваща дата за провеждане на Общото събрание е 28 юни 2017 година от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.